Feministiskt initiativ fördömer attackerna mot östra Aleppo

Det är med sorg och ilska vi ser att den syriska regimen och dess allierade försöker inta östra Aleppo med militär makt.

Med brutala bombningar och artilleriattacker terroriseras den belägrade delen av staden, och hjälpkonvojer med mat och medicin får inte komma in. Även Ryssland rapporteras ha bombat icke militära mål som sjukhus och skolor i Aleppo eller i dess närhet. Bara under de senaste två veckorna uppskattas 700 personer i östra Aleppo dödats, och upp emot 50.000 civila har tvingats fly från sina hem efter Assads stödtruppers anfall.

Srebrenica, Grozny, Falluja. Vi har sett tidigare vad militarism och krig i slutändan kan leda till för civila när städer attackeras. Det ligger inbyggt i den patriarkala militära logiken att det viktigaste är att besegra sin fiende – inte att skydda liv eller mänskliga rättigheter.

Vad vi bevittnar nu i Syrien är beviset för hur illa militär konfliktlösning fungerar. Från alla sidor så har just själva användningen av militärt våld, för att nå sina politiska mål, förvärrat situationen. För varje månad av krig så förs parterna bara längre ifrån varandra. Olika stater och rörelser ingriper militärt i Syrien och situationen blir ohållbar.

Konflikten i Syrien borde lära oss att aldrig låta militära hökar få för stort inflytande i politiken, då konsekvenserna för befolkningen blir katastrofal.

I denna kris så har Världssamfundet och FN visat sig ha satsat för lite på konfliktlösning, vapenkontroll och fredsarbete. FN saknar fungerande verktyg för att verka så länge vetorätten i Säkerhetsrådet kan användas för att blockera handling.

Feministiskt initiativ fördömer attackerna mot östra Aleppo, och ställer följande akuta krav:

 • Ett omedelbart eldupphör mellan alla stridande parter, initierat av regimens och dess allierade.
 • Säkerhetsgarantier och fri passage för de humanitära insatser med mat, medicin och sjukvårdare som behövs akut.
 • Att parterna i konflikten återvänder till medling, under överinseende av FN:s sändebud Staffan de Misutra, och fortsätter arbetet kring de kompromissförslag FN lagt fram.
 • Feministiskt initiativ ser också hur tragedin i Aleppo möjliggjorts av långsiktiga strukturproblem och kräver därför att arbete påbörjas för att:
 • Ett totalt vapenembargo mot alla stridande parter i Syrien
 • Föra över beslutsrätt i frågor kring Syrien-konflikten från säkerhetsrådet till FN:s generalförsamling i enlighet med vad fler än 200 organisationer för mänskliga rättigheter krävt
 • Avskaffa vetorätt i säkerhetsrådet för att komma ifrån situationer då FN blockeras
 • Sverige skall förbereda sig att inför ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd fr.o.m. 1 jan 2017 agera kraftfullt och medlande för att få till stånd ett slut på kriget i Syrien.

Feministiskt initiativ står på den civila befolkningens sida. Aleppo behöver inte ytterligare militära insatser – alla sådana förslag är ett hån mot den tragedi som nu utspelar sig. Befolkningen i Aleppo behöver ett omedelbart eldupphör och omvärldens hjälp!

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson
Martin Jordö,
utrikesutskottsledamot

Annonser

Uttalande från styrelsen Fi Skåne

Katerin Mendez, kommunfullmäktigeledamot i Malmö och Socialpolitisk talesperson för Feministisk initiativ, omhändertogs i lördagskväll av polisen i Malmö när hon ville anmäla en akt av diskriminering på en krog i Malmö stad.

Katerin har berättat hur hon i sällskap med sin mamma och syster såg hur krogens vakter knuffade iväg två romska kvinnor. Katerin ifrågasatte deras bemötande av kvinnorna och fick till svar att: ”Vi har en policy att vi inte släpper in dem”. Katerin med sällskap lämnade krogen och blev lättade när de mötte två poliser. Katerin närmde sig för att göra en anmälan av krogvakternas diskriminerande behandling av de romska kvinnorna. Polisen vägrade dock att uppta anmälan och omhändertog istället Katerin för förargelseväckande beteende. Polisen agerade våldsamt och kränkande under omhändertagandet.

Feministiskt Initiativ anar att detta inte är en isolerad händelse, utan en del av ett större samhällsproblem där minoriteters rättigheter åsidosätts. Därför uppmanar vi Polisen i Malmö att starta en intern undersökning utifrån anmälan som Katerin nu har gjort på polisens agerande, samt uppmanar Polismyndigheten att utbilda sina poliser i antirasism.

– Det är oacceptabelt att verksamheter tar fram och sätter i bruk en policy som bygger på att neka vissa människor tillträde på grund av deras etniska tillhörighet. Såväl civilsamhället som myndigheter bär ett aktivt ansvar för att motverka diskriminering. I detta fall kan jag inte heller nog betona vikten av en oberoende myndighet som granskar poliser som anmäls för tjänstefel, säger Victoria Kawesa, Antirasistisk talesperson i Feministiskt Initiativ.

– Jag är skakad av händelsen, dock har den fått mig att inse normaliseringen av rasismen. När det politiskt alternativa Möllan, en oas för oss aktivister antar diskriminerande policyn – då har det gått långt! Därför kommer jag politiskt att driva möjligheten för Malmö stad att dra tillbaka utskänkningstillstånd för krogar som diskriminerar och vill även passa på att uppmuntra allmänheten att anmäla när de bevittnar diskriminering, säger Katerin Méndez.

Styrelsen för Fi Skåne

Gudruns feministbrev nr 131 – Ska vi lyssna på kvinnor – eller slita av dem kläderna?

– Hur liberalt är det att tvinga kvinnor bada med män om de inte vill, att tvinga av dem kläderna och att misstänkliggöra deras organisering bara för att de har utländsk bakgrund? Lika liberalt och rimligt vore det väl i så fall att stoppa alla herrklubbar, pappagrupper, tjejmilen och de politiska kvinnoförbunden!

Kvinnors kläder är ett ständigt närvarande debattämne. Retorik blir till praktik och praktik blir till politik. Förbudet att bära burkini på stränderna i den franska staden Villeneuve-Loudet upphävdes i fredags av Frankrikes högsta förvaltningsdomstol. Beslutet ska ses som vägledande och innebär inte att de trettiotal kommuner som tagit samma beslut nu automatiskt måste tillåta burkinin. En större och längre utredning ska göras vilket betyder att frågan förmodligen blir en del av den kommande presidentkampanjen. Frankrikes premiärminister Manuel Valls tycker att det är ett brott mot franska värderingar när kvinnor klär sig i burkini. Utbildningsministern och socialministern, bägge kvinnor, anser däremot att människor måste få klä sig som de vill. Den tidigare presidenten Sarkozy (kandidat igen), anser att det är ”en militant politisk handling och en provokation” att bära burkini.

Så vad säger vi här då, i Sverige, om/när kvinnor kommer till stranden eller badhuset iförda burkini? Och vad säger vi till de kvinnor som idag har tyget draperat på olika sätt runt sitt huvud? Och hur hänger det ställningstagandet ihop med synen på det faktum att en del badhus har infört särskilt öppethållande för kvinnor?

Det finns olika åsikter också i Sverige. På Liberalernas hemsida ligger Jan Björklunds sommartal (från 21 augusti). I ett avsnitt om förtryck av kvinnor i namn av heder säger han: ”Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder. Det är ju så att är man född och uppvuxen i Sverige, har gått i skolan här, passerat milstolparna, vandrat från barnavårdscentral, till förskola, vidare till student och ut i arbetslivet, så är sannolikheten stor att man bär en liberal syn på jämställdhet. Den sannolikheten är inte lika stor om man är uppvuxen på landsbygden i Afghanistan där flickor inte får gå i skolan. Den sannolikheten är inte heller lika stor om man är uppvuxen i en hederskultur där kvinnan anses underordnad mannen. För att ta sig an integrationsutmaningarna på riktigt så måste man erkänna att kulturer ser olika ut och kulturer föder och för vidare värderingar.”  Sedan fortsätter han med att kritisera invandrade och nyanlända kvinnors krav på separata badtider, unga kvinnors krav på eget fritids, osv. Han kallar det för en sanslös eftergiftspolitik där Sverige anpassar sig till patriarkala strukturer i stället för tvärtom. Han tycker att Sverige ”fegar ur”.

Sverige är de människor som är här. Det Björklund säger vittnar om en djup okunskap om många kvinnors situation. Han tror att kravet på separata badtider kommer från männen. Det är faktiskt kvinnor som kräver det. Kvinnor som inte är födda och uppvuxna i Sverige, som inte har gått i skolan här, som inte har passerat milstolparna, vandrat från barnavårdscentral, till förskola, vidare till student och ut i arbetslivet. Kvinnor som kanske är uppvuxna på landsbygden i Afghanistan där flickor inte får gå i skolan eller uppvuxna i en patriarkal samhällsordning där uttrycken för kvinnors underordning är betydligt mer brutala än här. Samhällen där demokratiutveckling ännu inte gett kvinnor utrymme för frigörelse i samma utsträckning som här. Det är kvinnor som idag bor här. Kvinnor som är en del i det ”vi” som är Sverige.

Hur ska då vi som varit här länge förhålla oss till alla som varit här kortare tid?  Ska vi lyssna, ska vi ge tid och utrymme för alla kvinnor att tillskansa sig de verktyg som behövs för att vi tillsammans ska kunna erövra individuella rättigheter eller ska vi riva av dem slöjan redan vid gränsen? Samma frågeställning gäller synen på att unga kvinnor vill ha egna fritidsgårdar. De behöver det egna rummet för att på sina egna villkor och tillsammans erövra de kunskaper som ska ge dem kraft att förändra de patriarkala maktmönster som idag begränsar deras frihet.

Märkligt nog fördömer liberalerna detta i termer av att det pågår en förhatlig könsseparatism som kommer att kasta Sverige hundra år tillbaka i utvecklingen.

Liberalerna har kort minne. Den process som lett fram till den relativa jämställdhet som finns i Sverige idag har letts av kvinnor, både utanför och innanför politiken. Det har alltid funnits (och det finns) ett motstånd. Men kvinnors egna organisering har varit en grundläggande förutsättning för de framsteg som gjorts. Det ligger ett kolonialt raster över liberalernas synsätt. Vita kvinnor från medleklassen får gärna träffas separat men inte rasifierade unga kvinnor från förorten.

Idag leder kunskapen om det patriarkala dominanstänkandets destruktivitet till att fler och fler organiserar sig feministiskt. Insikten om att kön, klass, etnicitet, könsidentitet, sexualitet och funktionalitet finns samtidigt som variabler i ett samhälle med strukturell diskriminering och där mänskliga rättigheter står under attack, gör att vi måste höja blicken och se samband och sammanhang. Kvinnors klädsel diskuteras aldrig i ett vakuum. Det är en maktfråga som tar sig olika uttryck i olika delar av världen men vi ser samma norm och samma mönster som upprepas – kvinnors kroppar och kläder används systematiskt för politiska och religiösa maktsyften.

Utgångspunkten måste vara att det är en grundläggande rättighet, för alla, att få klä sig som en vill. Vill jag passa in, vill jag sticka ut, vill jag markera min etniska eller religiösa identitet, så ska jag göra det. Ingen ska tvinga mig. Vi borde kunna vara överens om det. Frågan blir då hur frivilligt det är? Vem tvingar vem till vad och hur vi ska veta det? Hur ska vi försäkra oss om frivilligheten? Det kan vi inte göra på annat sätt än att lyssna. Och då måste det finnas rum att tala i.

Jag antar att det är just behovet av ”det egna rummet” som ligger till grund för att Liberalerna fortfarande tillämpar könsuppdelning i det egna partiet. Liberalernas kvinnoförbund, precis som de övriga partier som har kvinnoförbund, finns väl av just den anledningen?  Kvinnor behöver (fortfarande) ha egna rum för att befriade från männens patriarkala härskartekniker kunna diskutera och lägga upp strategier för hur de ska kunna påverka sina partier i den riktning de själva vill. För det är väl inte männen i partierna som bestämt att det ska finnas Kvinnoförbund?

Gudrun

Läs även Gudrun Schymans debattartikel i SVT Opinion: ”Vi slängde bh:n för rätten att få bestämma själva”

A message to our African American friends

Hat föder hat. Våld föder våld. Kärlek föder fred. Därför väljer Feministiskt initiativ att stödja den globala icke vålds-rörelsen Black Lives Matter i den fortsatta kampen för social rättvisa för svarta människor globalt.

”Det historiska förtrycket mot svarta människor måste upphöra nu. Det är en skam att politiker och beslutsfattare är tysta när det rasistiska våldet mot svarta människor fortgår”, säger Feministiskt initiativs antirasistiska talesperson Victoria Kawesa i den nyproducerade kampanjfilmen där bland andra även Jason Diakité, Adam Tensta och Mikael Wranell medverkar.

Feministiskt initiativ vill genom stödet till BLM väcka uppmärksamhet kring rättsstatens ansvar för sina medborgare samt bilda opinion kring den institutionaliserade rasism som finns såväl i USA som i Sverige.

Victoria Kawesa har tagit initiativet till den nu lanserade kampanjfilmen och mobiliserat svarta aktivister i Sverige för detta ändamål. Syftet med filmen är att visa solidaritet med BLM:s kamp för social rättvisa och belysa den institutionaliserade rasism som drabbar svarta människor i USA genom till exempel polisskjutningar, rasprofilering och trakasserier samt rasism inom rättsväsendet och det straffrättsliga systemet.

Filmens budskap handlar om att förstå vilka privilegier vita människor har samt stödja BLM i kampen mot det rasistiska och systematiska förtrycket av svarta människor globalt. Se den här.

Kawesa

#‎BlackLivesMatter‬ ‪#‎BlackLivesMatterSwe‬

Nyheter från F! i Almedalen 2016

almedalen-webb-stor

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Foto: Mimika D. Kirgios

Foto: Mimika D. Kirgios

Därför tror Gudrun Schyman stenhårt att Fi kommer in i riksdagen i nästa val.

–  Ja, visst kommer vi in, säger Schyman till TT under Almedalsveckan i Visby. De andra partierna – framför allt Miljöpartiet – har retirerat från frågor om mänskliga rättigheter, flyktingmottagande, klimat och hållbarhet.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Foto: Mimika D. Kirgios

Foto: Mimika D. Kirgios

Gudrun Schyman har ägnat veckan lång åt att sprida Feministiskt Initiativs, politik på Donners Plats i Visby.

– Jag oroas över utvecklingen av den nationalistiska retoriken i Almedalen som är väldigt påfallande bland övriga partier. Det har blivit en högervridning och det sker inga diskussioner om att mänskliga rättigheter är universellt.

I en intervju med Linda Flood från Arbetet får hon, bland annat, frågan om hur kan F!I förbättra den ekonomiska situationen för LO-medlemmar?

– Bland LO-medlemmarna finns många kvinnor, främst inom Kommunal. Vi måste komma tillrätta med löneskillnaderna mellan industri och vård- och omsorg. Det ändrar sig med myrsteg. Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag att odernisera lönebildningen, i dag har det bara i uppdrag att jobba efter märket som ju sätts av industrin.

– Det mesta som finns med i Fi:s pensionsprogram instämmer jag med till fullo, säger Annelie Nordström.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-07_0921http://www.tv4play.se/iframe/video/3433532

Den nya asyllagstiftningen slår väldigt hårt mot kvinnor. Regeringen bedriver inte en feministisk politik, säger Gudrun Schyman i TV4 Nyhetsmorgon

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Läs Vera Mörners, från Biståndsdebatten, sammanfattning av seminariet: Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering, nationalism, mänsklig säkerhet

Att tycka sig ha rätt att besluta om vem som ska få träffa sina barn igen, endast utifrån dess ursprung, det är … Det här är ett av de mest rasistiska besluten som Sveriges riksdag någonsin tagit

Meriam Chatty,
talesperson i migrationsfrågor för Feministiskt initiativ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gudrun Schyman vann Debatt-SM om framtidens pensioner 2016!

”Värre än Vatikanen” jämförde Gudrun Schyman Pensionsgruppens försök att bli ense.
Då jublade inte bara publiken utan även juryn som ansåg henne vara en mästare i one-liners.
PTK (Privattjänstemannakartellen) förhandlings- och samverkansrådet

13600065_10154181449305056_8017665928005878929_n

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

13575977_10154037843116130_1347945458558922876_o

Foto: Mimika D. Kirgios

Problemet är att det ses som ett politiskt ställningstagande för annars partipolitiskt obundna aktörer att selektera och välja fram oss, men inte att välja fram rasistiska och konservativa röster, skriver elva företrädare för Unga Feminister i SVT Opinion.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Vi talar om mänskliga rättigheter, vi talar om demokrati, vi talar om respekt för varje människas lika värde. Det är inte typiskt svenskt, det är universella rättigheter det handlar om. Att krympa perspektiven på det här sättet, att nationalisera värderingar, spär på idéer om att vi är olika beroende på inom vilka nationsgränser vi bor.

Gudrun Schyman kommenterar det som Dagens Nyheter i rubriken beskriver som ”Slaget om svenskheten

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_2218

Behöver Sverige ett feministiskt parti?

Gudrun Schyman (Fi) och Elin Bååth (Fi) kommunfullmäktige Gotlands län intervjuas av Pontus Mattsson, SVT Forum, i Almedalen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_1354
”Politiker – vad vill du med konstnärspolitiken?”

Kulturpolitisk debatt mellan
Gudrun Schyman (F!) och Cecilia Magnusson (M) i SVT Kultur

Vad är kulturen, vad är den till för. Jag tycker man hör för ofta att den ska vara nyttig, att den ska skapa jobb och integration. Men jag menar att kulturen är sig själv nog, inte ett medel att nå andra mål. Synen på kulturen som en nyttohistoria, färgar av sig på kulturskaparna, att bara om man gör nytta får man skapa. Rätten att få vara en skapande människa tycket jag är viktigt. Kulturen borde ses som en självklar del i samhällsbygget.

Gudrun Schyman

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_1520
Det krävs aktivism om man är feminist!

Det pratas alldeles för lite om mänskliga rättigheter i dag, säger Gudrun Schyman i intervju på Dagens Samhälles scen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Pensionssystemet måste reformeras. Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag (5 juli 2016) rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.

Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Kvinnor har rätt till en rättvis pension”
Debattartikel i Dagens Arena: Reformera pensionssystemet, nu!
Debattartikel i Feministiskt Perspektiv: ”#almedalen16: Reformera pensionssystemet nu!
Artikel i Expressen: ”Pensionssystemet är en katastrof
Artikel i Svenska Dagbladet: ”FI vill höja garantipensionen
Artikel i News55: ”Pensionssystemet är ett hån mot alla kvinnor

 

Pensionsbild


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gudrun Schyman (FI) och Tobias Baudin, ordförande Kommunal, diskuterar i löneskillnader mellan män och kvinnor i SVT-forum, apropå att SCB i dag presenterade ”På tal om kvinnor och män”, en rapport om jämställdhet som kommer vartannat år.

2016-07-05_1616Kvinnor har 87 procent av mäns lön när man ser till hela arbetsmarknaden och räknar ut allt till heltidslöner. Skillnaden beror främst på att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. Det visar en ny rapport från SCB.

Det är en liten förändring sedan förra upplagan av ”På tal om kvinnor och män” publicerades 2014. Då hade kvinnor 86 procent av mäns lön.

-Tittar vi sedan på konsekvenserna för pensionerna är det ju ren katastrof, säger Gudrun Schyman (FI).

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-08_1039

Expressen träffar Gudrun Schyman i Visby för att ställa några frågor om män, kvinnor, sexuella trakasserier, feminism, Zara Larsson etc. Läs hela artikeln.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jannika Edenfäll är ledamot i Fi studenters nationella styrelse, och samordnare i medlemsutskottet Stockholm.Hon befinner sig just nu i Almedalen där hon, bland annat, deltagit i seminariet “Studentinflytandets framtid – hur stärker vi engagemang och demokrati i högskolan?”. Detta för att hon ville få en djupare förståelse för den allmänna uppfattningen av studenters möjligheter och engagemang, samt reflektera över hur en kan arbeta med en feministiskt politik i Sveriges högre utbildningar. Du kan läsa hennes sammanfattande reflektioner från seminariet här.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

”Jag skriver inga tal och ingen annan skriver några tal till mig” – Gudrun Schyman

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Under hela Almedalsveckan kommer personer från Feministiskt initiativ att lyssna på de olika partiledartalen, för att därefter analysera dem genom feministiska glasögon. Analyserna kommer vi därefter att lägga upp här på hemsidan.

Först ut är Jan Björklunds tal, recenserat av Martin Jordö, utrikesutskottet F!
Stefan Löfvens tal, recenserat av Lisa Hartwig Ericson

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

13537600_10153538975967035_1938397211063341591_n

Gudrun Schyman gör sitt första framträdande under Almedalsveckan i ett seminarium om feminism och säkerhetspolitik, arrangerat av Nej till NATO och Feministiskt initiativ Gotland.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nu har den rosa Almedalsveckan börjat!
Fi börjar den rosa veckan Fi Gotland öppnar

 

 

 

 

 

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Expressen listar Almedalens 199 hetaste personer

2016-07-03_1636

PENSIONSSYSTEMET MÅSTE REFORMERAS!

Pensionsbild
Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.

– Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Lotten Sunna är partiets socialförsäkringspolitiska talesperson och författare till rapporten, som är en feministisk, norm- och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet.
– Inget av det här är svårt. Men det krävs mod. Och politik baserad på fakta. Feministiskt initiativ menar till exempel i likhet med LO och PRO att vi måste höja garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns, säger hon.

FEMINISTISKT INITIATIV VILL HA:

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på kort sikt

 • Höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns.
 • Att taket i pensionsinbetalningarna höjs från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att motverka utvecklingen mot allt större andel tjänstepensioner och privata pensioner.
 • Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i takt med ökad livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år.
 • Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på lång sikt

 • Att avskaffa PPM. Pengarna ska stärka AP-fonden för tryggare pensioner.
 • Att den allmänna pensionen ska ha en kompensationsgrad på minst 60 % av den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren.
 • Att avsätta pensionsgruppen. Debatten om kommande generationers pensionssystem behöver vara öppen.
 • Återinföra möjligheten till full avdragsrätt för pensionssparande upp till 12 000 kronor per år.

Du hittar hela rapporten här
Läs även:
Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Kvinnor har rätt till en rättvis pension”
Debattartikel i Dagens Arena: Reformera pensionssystemet, nu!
Debattartikel i Feministiskt Perspektiv: ”#almedalen16: Reformera pensionssystemet nu!
Artikel i Expressen: ”Pensionssystemet är en katastrof
Artikel i Svenska Dagbladet: ”FI vill höja garantipensionen
Artikel i News55: ”Pensionssystemet är ett hån mot alla kvinnor

GÖR LÖN EFTER KÖN KVINNOR TILL FATTIGPENSIONÄRER?

Med anledning av rapporten arrangerar partiet ett torgmöte på Donners plats kl. 11 där Gudrun Schyman och Lotten Sunna redogör för rapportens innehåll.

TID: tisdag den 5:e juli kl. 11:00 – 12:00
PLATS: Donners plats, Visby
Allt fler blir ”fattigpensionärer” med en ekonomisk standard under EU:s snitt för fattigdom. Majoriteten är lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. Hur går vi vidare?
Medverkar gör:

Gudrun Schyman, partiledare FI
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson Fi, och författare till rapporten
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Fi
Farida al-Abani, Streetgäris Pensionsrättvisa

Äntligen!

coverphoto_pride_2Den kommande helgen har Kristianstad sin första Pridefestival!

F! Kristianstad kommer självklart att vara på plats. Förutom att vi naturligtvis kommer gå med i paraden kommer vi också att arrangera filmvisning på Kristianstad filmmuseum.

Program för F! Kristianstad

Fredag 1 juli, kl 23.00
Vi visar den snart 20 år gamla filmen Fucking Åmål. Filmen visas utomhus på
en terrass mitt i Kristianstad.
Var: Filmmuseets terrass, Östra Storgatan 53
Vad: Fucking Åmål
Pris: Gratis

Lördagen 2 juli, kl 13.00
Var: Filmmuseet, Östra Storgatan 53, i filmmuseets  salong
Vad: Danish girl
Pris: Gratis

Söndagen den 3e juli, kl 14.00
Var: Filmmuseet, Östra Storgatan 53
Filmens regissör Lasse Zackrisson kommer till Filmmuseet för att
introducera och samtala om sin film om Ulla Billquist.
Vad: Molnen skingras
Pris: Exakt pris saknas ännu, men ca 100 kr

PARADEN ÄR PÅ LÖRDAGEN DEN 2/7 KLOCKAN 15.00.
Vi samlas utanför Kristianstads arena klockan 13.50

Vill ni vara med som aktivister är ni välkomna att kontakta oss via kristianstad@feministisktinitiativ.se

All hjälp uppskattas!

KOM OCH SKRIV HISTORIA – DELTA I KRISTIANSTADS FÖRSTA PRIDEPARAD MED  FEMINISTISKT INITIATIV KRISTIANSTAD!

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter

Gudrun Schyman har recenserat Martin Gelins bok om Hillary Clinton, ”Den längsta kampen, Hillary Clintons väg till makten” i Sydsvenskan

Den inkluderande feminism där fler maktordningar synliggörs och samverkar, där rörelser för kvinnors rättigheter samverkar med rättighetsrörelser utifrån klass, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionalitet och inte längre står mot varandra utan förstärker varandra; det är en politisk dimension som nu växer. Det blev tydligt i den senaste valrörelsen i Sverige och det är en bärande dimension i den presidentkampanj som Hillary Clinton driver.

/…/

Politiken sedd med en mans blick resulterar i en sexism som i USA når höjder som vore otänkbara här. Men sexismen finns. Genuskontraktets lagar om att män lyssnar på män och kvinnor lyssnar på män frodas fortfarande. Jag brukar på mina egna möten fråga publiken om de minns att vi hade en myndighet som hette Jämo och att en man under en period var chef där. Många minns Claes Borgström. Sedan frågar jag om de minns vem som var före och vem som kom efter. Frågorna var ju inte nya och problemen hade heller inte lösts när Borgström slutade. Men ingen minns. När män talar lyssnar vi lydigt.

Läs hela recensionen i Sydsvenskan: Gudrun Schyman om Hillary Clinton: ”Tiden är mogen för politisk feminism.”