Politik

Regionalpolitisk valplattform Skåne

Feministiskt Initiativ utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter, samma bild som säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant. Vi ser hur de som inte tillhör normen diskrimineras och osynliggörs och hur resurser fördelas orättvist utifrån hierarkiska maktstrukturer. Detta påverkar samhällets alla skikt: mänskliga rättigheter, livsvillkor och rätten till sin egen identitet och sexualitet. Gång på gång får mänskligt värde stå åt sidan för ekonomiska intressen, vilket demonstreras tydligt inom såväl miljöpolitiken, djurhållningen och samhällsplaneringen som inom vården och kulturpolitiken. Därför vill vi att en intersektionell analys och normkritiska, hållbarhets- och djurrättsperspektiv ska genomsyra Region Skånes verksamheter, upphandlingar och inköp. Vi sätter mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering högst på den politiska agendan!

Prioriterade frågor 2014

Hälsa och sjukvård på lika villkor fri från diskriminering. Redan 1987 konstaterade socialstyrelsen att den svenska vården inte är lika för alla. Sedan dess har åtgärder vidtagits, men ojämlikheten bestått. Vi menar att det krävs en feministisk och intersektionell analys för att komma till rätta med problemen. Diskrimineringarna hänger ihop, samverkar och förstärker varandra, och utgår från att vita heterosexuella cis-män är normen. Kunskapen om detta och hur olika former av diskriminering tar sig uttryck är direkt avgörande för att kunna bryta mönstret. Därför vill vi ha obligatorisk och kontinuerlig utbildning i antirasism, normkritik och HBTQ-kompetens för alla som arbetar inom vården.

Den hierarkiska ordningen manifesteras tydligt i det totala förbiseendet av papperslösas, flyktingars och arbetslösa EU-medborgares mänskliga rättigheter. Alla som bor och vistas i Skåne och Sverige, inklusive asylsökande, papperslösa, arbetslösa EU-medborgare och gömda flyktingar, ska ha rätt till samma vård på lika villkor, allt annat är en inhuman och oacceptabel ordning. Det ska åligga myndigheter som Migrationsverket att informera nyanlända om dessa rättigheter.

Ökad bemanning och sex timmars arbetsdag. Ett feministiskt välfärdsbegrepp kräver en ny syn på relationen mellan arbete och fritid. För att komma till rätta med den tidsfattigdom som präglar många människors, och framför allt kvinnors, vardag måste vi bryta normen om 8 timmars arbetsdag. Feministiskt initiativ eftersträvar ett samhälle där det finns tid och möjlighet att kunna utvecklas som människor, ta föräldraansvar, umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, förebygga stress och ta miljöhänsyn et cetera. Feministiskt initiativ Skåne vill ha en förkortning av arbetstiden för alla regionens anställda, med 6 timmars arbetsdag som mål.

Parallellt med arbetstidsförkortning måste deltidsproblematiken upp på bordet. Våra sociala trygghetssystem bygger på fasta heltidsanställningar, men många inom vårdyrken orkar inte med att jobba heltid på grund av extremt hög arbetsbelastning och en stressig arbetsmiljö. Överbeläggningar och personalbrist leder till en orimlig arbetsbörda för vårdpersonalen, som i många fall väljer att jobba deltid för att orka med både arbetsdagen och det obetalda hemarbetet. Feministiskt initiativ Skåne ska verka för att regionen ska ha fasta anställningar som regel och att användningen av bemanningsföretag ska begränsas. Vidare vill vi öka bemanningen på sjukhusen inom regionen och minska överbeläggningen på sjukhus och vårdinrättningar. Resurser ska tillsättas utifrån behov, inte budgetmål.

Samma lön för likvärdigt arbete. Skillnader i mäns och kvinnors löner har varit konstant under de senaste 20 åren, trots en lagstadgad likalöneprincip. Kvinnor tjänar i snitt 81 procent av en mans lön, vilket tillsammans med sämre arbetsvillkor avspeglar hur kvinnors arbete värderas. Det finns en uppfattning om att det inte krävs specialistkunskaper inom vårdyrken, utan att dessa vårdande kunskaper är ”naturligt kvinnliga”, varför de inte värderas på samma sätt som andra specialistkunskaper. Således består de könsbundna löneskillnaderna, trots EU-direktiv om att tillämpa likalöneprincipen, lika lön för lika och likvärdigt arbete. Vi vill att Region Skåne ska inleda en lönekorrigering baserad på den nationella arbetsvärderingen. Vidare ska en lönekartläggning genomföras årligen med syfte att upptäcka och korrigera löneskillnader som beror på diskriminering.

Motverka underprioriteringen av vård av kvinnor. Den konsekventa underprioriteringen av vård där de vårdsökande oftast eller alltid är kvinnor har lett till att vi idag ser stora folkhälsoproblem inom bland annat förlossnings- och den gynekologiska vården. Nästan hälften av alla kvinnor som föder vaginalt drabbas av komplikationer som urininkontinens, avföringsläckage och/eller framfall. Förutom vikten av preventiva åtgärder påvisar rådande forskningsläge att det är essentiellt för en komplikationsfri förlossning att den födande kvinnan känner sig trygg i förlossningssituationen och har haft möjlighet att påverka hur och var den äger rum. Därför vill vi verka för rätten till en barnmorska under hela förlossningen, möjligheten att fritt välja förlossningsmetod samt införande av förlossningspeng så att kvinnor som vill ges möjligheten till en barnmorskeassisterad hemförlossning.

För kvinnor som lider av endometrios är genomsnittstiden för att få en diagnos åtta år och trots att sjukdomen har signifikant påverkan på den drabbades livskvalitet tas tillståndet sällan på allvar. Vi vill höja den allmänna kompetensen kring endometrios och andra gynekologiska sjukdomar och se ökade resurser och en utbyggnad av den gynekologiska vården. Ett första steg i detta är att endometrioscentret på SUS i Malmö återöppnas med möjlighet att skicka in självremiss.

Specialistklinik för kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer. Kartläggande rapporter och forskning har visat att våld i nära relationer sker i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Undersökningar visar att det grova och ibland dödliga våldet oftast utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. När det gäller polisanmälda fall år 2009 var över 90 procent av de misstänkta gärningspersonerna män. Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet och fem procent gör det ofta. Med bakgrund av detta vill vi att en specialistklinik för kvinnor och barn som fallit offer för våld i nära relationer inrättas inom Region Skåne.

Ungdomsmottagningar i alla kommuner. Sexualiteten är en viktig del av livet för de flesta människor, inklusive barn och ungdomar. Speciellt barns sexualitet upplevs idag ofta som tabu, vilket i sin tur resulterar i att frågan hanteras bristfälligt. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar drabbas ofta av fördomar kring sin sexualitet och könsidentitet. Det är därför viktigt att synliggöra och förändra vilka normer som förmedlas till barn och unga.
Kunskap om och tillgång till preventivmedel för att skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter, är fundamentalt för den sexuella hälsan. Feministiskt Initiativ Skåne vill därför se en ökad kunskap och större spridning för det preventiva arbetet.  Ungdomsmottagningarna spelar en essentiell roll i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Därför vill vi att samtliga kommuner i Skåne ska vara skyldiga att inrätta tillgängliga ungdomsmottagningar.

Upphör remittera patienter med självskadebeteende för vård inom rättspsyk. Sedan mitten av 1990-talet har det funnits tecken på att de psykiska besvären i befolkningen blivit fler, och ett stadigt växande problem, i synnerhet bland unga kvinnor, är självskadebeteende. Idag saknas många gånger adekvat kompetens inom allmänpsykiatrin, vilket gör att patienter skickas till rättspsykiatriska kliniker där de tvångsvårdas på obestämd tid, trots att de inte är dömda för brott. Region Skåne är det landsting som har remitterat flest patienter med självskadebeteende till rättspsykiatrin. Vi vill att Region Skåne upphör att remittera personer med självskadebeteende för vård inom rättspsykiatrin. Ökade resurser, satsningar på kvinnoteam och utvecklandet av adekvata behandlingsmetoder ska möjliggöra behandling av dessa patienter inom regionen.

Ta barn och ungdomars psykiska ohälsa på allvar. Att svenska barns och ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre visar bland annat rapporter från Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen. Forskare uppskattar att 15-20 procent av alla svenska ungdomar någon gång har skadat sig själva och varje år begår cirka 30 personer under 19 år självmord i Sverige. Hälften av alla dödsfall i åldersgruppen 16-24 år orsakas av självmord. Vi kommer verka för att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar tas på allvar och behandlas på ett adekvat sätt. Detta innebär bland annat att möta barn och unga på deras villkor. Det ska vara individens behov och inte ekonomiska eller andra resurser som styr valet av behandlingsmetod.

Fri kollektivtrafik. Feministiskt initiativ Skåne vill utmana bilens position som central utgångspunkt i samhällsplaneringen. Stora delar av befolkningen har inte tillgång till bil och bilen har en allmänt negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Samhällsplaneringen ska istället utgå från cyklister och fotgängares behov i första hand och kollektivtrafikens utveckling ska styras av människors behov av att transportera sig till arbete och under fritiden, inte utifrån kortsiktiga marknadsmässiga mål. En väl utbyggd kollektivtrafik efter trafikanters behov är det i särklass bästa alternativet för minskade utsläpp i och omkring städer. Det är också en förutsättning för att alla människor ska ha valmöjligheten och friheten att transportera sig fritt. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och målet är därför att den på sikt ska vara helt avgiftsfri. Som ett steg mot detta mål kommer Feministiskt initiativ Skåne under kommande mandatperiod att verka för fri kollektivtrafik för barn och pensionärer

Prioritera underrepresenterade grupper i kulturen. Vi måste införa skärpta krav på de kulturinstitutioner inom regionen som tar del av ekonomiska bidrag. Kultur är såväl deltagande som skapande och genom att fler människor representeras i skapandet kommer fler känna sig uppmuntrade att delta. Vi vill därför se att alla nytillsättningar under mandatperioden 2014-2018 prioriterar underrepresenterade grupper och att all upphandling av konst i offentliga miljöer i Skåne främjar en bred representation av konstutövare. Vidare ska konst i offentliga miljöer finnas i hela regionen.

Regionalpolitiskt dokument 2014, för nedladdning.

Det finns en Facebookgrupp för oss som jobbar med Skånepolitiken, gå med i den!

Läs gärna det gamla politikdokumentet för FI-Skåne

Glöm inte att också läsa FI:s nationella partiprogram, eftersom all vår politik naturligtvis har samma grundläggande värderingar och perspektiv.

F! Skåne 

Politik

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: