Valplattform i Region Skåne 2018

Vi ser en annan framtid

ROSA OMSTÄLLNING MED F! SKÅNE

Politik för oss är längtan och hopp. Vår politik skingrar maktlöshet och skapar framtidstro. Vi förnyar politiken med kärleken som drivkraft. Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är ett samhälle med framtidstro som ser och omfamnar alla. Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv ska vi omfördela resurser för att uppnå ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i Sverige och globalt.

På demokratisk grund

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse och en levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya kunskaper och erfarenheter och som vidgar perspektiven. Feministiskt initiativ är vuxet ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, ekonomiska, rasistiska och patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling.

Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster-skalan i politiken förmår inte att synliggöra alla de maktstrukturer som både begränsar människors individuella rättigheter och hindrar en samhälleligt hållbar utveckling. Ett öppet samhälle, fritt från diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter och naturen i fokus.

Vi ser en annan framtid, ett samhälle som omfamnar alla, en värld och ett jordklot som vi gemensamt ska förvalta. Målen är konkreta och vi kan nå dem, men det kräver att resurser frigörs och omfördelas. Det kräver politiskt mod och uthållighet. Hos oss finns viljan och kraften. Vi tar steget. Tillsammans kan vi. Klart vi kan!

Det politiska landskapet 2018

Vi lever i en tid som präglas av paradoxal utveckling. Enorma rikedomar samlas hos ett fåtal samtidigt som fattigdomen fördjupas. Klassklyftorna ökar i både syd och nord. Konkurrens och dominans styr utveckling mot en ekologisk kollaps. Idén om gränslös exploatering av jordens resurser, parad med en ständigt ökande materiell konsumtion, utarmar jorden och utmanar demokratin.

I den alltmer globaliserade ekonomin har demokratin försvagats. Humanismen har kastats överbord och land efter land i Europa har rullat ut taggtråd kring sina gränser. Repressionen ökar i takt med att nationalistiska krafter får ökat inflytande. Kvinnors rättigheter, hbtq-personers rättigheter, rasifierades rättigheter, rättigheter för personer med funktionsvariationer och asylsökandes rättigheter undergrävs och begränsas.

Terror och militarism – inte sällan till följd av klimatförändringar – driver människor på flykt i en omfattning som vi aldrig tidigare sett. Sverige svarade med krav på ”hårdare tag”. Stängda gränser, hårdare asylregler, deportering av unga ensamkommande och hinder mot familjeåterförening blev resultatet och vi ser hur allt fler människoliv går förlorade på flykt undan krig och terror. I namn av terroristbekämpning
ställs krav om insatsstyrkor till förorten och poliser i skolan. Värnplikt har återinförts, följt av en miljardrullning till det militära försvaret, kontraproduktivt i förhållande till de globala hoten.

Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle som skapar strukturella problem i alla våra relationer, från dem därhemma, ut i de samhälleliga och vidare i världen. Maktmönster som förts vidare i generationer men som har ställts utanför den politiska demokratiska dagordningen. Manligheten definierad utifrån makt, som kan upprätthållas med hot om våld och utlöst våld. En destruktiv linje av våld i de intima relationerna, i namn av heder, på arbetsplatser, skolor och på gatorna och genom gängvåldets alltmer beväpnade uttryck och vidare till de internationella relationernas slagfält, där kvinnors kroppar skändas systematiskt.

I vardagen ser vi hur kvinnors arbete värderas lägre än mäns, kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet såväl som merparten av föräldraledigheten. Kvinnor har oftare ofrivilliga deltider och osäkra anställningar. Utrikesfödda kvinnor har allra lägst lön, ännu osäkrare anställningar och sämre arbetsmiljö. I pensionslotteriet drar kvinnor och utrikesfödda nitlotter och klarar ofta inte ens vardagens utgifter.

Den omfördelningspolitik som under en längre tid förflyttat resurser från dem som har lite till dem som har mycket har fortsatt. Stora, gapande sår har tillfogats välfärdsstaten och endast små plåster erbjuds som lösning. Offentligt och gemensam konsumtion förflyttas allt mer till privat och individuell konsumtion genom riktade skattesubventioner och skattesänkningar.

Denna orättvisa omfördelning drabbar särskilt pensionärer, långtidssjuka, ensamstående föräldrar, de som bor i redan socialt utsatta områden och personer med utländsk bakgrund.

Varje nytt val är en möjlighet till förändring. Feministiskt initiativ visar på samband och sammanhang. Vi kopplar ihop individens frihet med en strukturell samhällskritik. Vi ser att alternativet till dominans och kontroll är att ta fasta på det faktum att vi inte klarar oss utan varandra och inte utan det jordklot vi lever av och på. I beroendet ligger sambandet – det mellan individ och samhälle och det mellan människan och jorden. En människa som förstår värdet av andra människor vill också andra väl. Den gemensamma, samhälleliga, solidariteten och omsorgen blir det som gör det möjligt för alla att leva ett självständigt liv.

Feministiskt initiativ utmanar de andra partierna genom att sätta en antirasistisk feministisk och solidarisk politik överst på dagordning. Vi strävar inte primärt efter makten men vi behöver den makt som mandat i ett val ger för att påverka de politiska beslut som fattas i de parlamentariska rummen. Vi ber om folkets förtroende för att föra in ny kunskap och nya maktanalyser i ett föråldrat patriarkalt politiskt system. Vi vitaliserar demokratin och stärker respekten för mänskliga rättigheter.

Välfärden är vårt verktyg

Genom att satsa i början så uppnår vi hållbarhet i längden. Välfärd är inte ett skyddsnät utan ett verktyg för att bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta är kittet som håller oss samman. En god förlossningsvård är en bra start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens utmaningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhindra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nödvändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under fattigdomsstrecket.

Vården och omsorgen har de senaste decennierna präglats av höjda krav på såväl kvalitet och medicinsk kunskap som på effektiviseringar, utan att ges förutsättningar att möta dessa krav. Idag utmärks stora delar av vården av en miljö där tid saknas för det enskilda mötet, där arbetsbelastningen är hög och patientsäkerheten bristande. Majoriteten av de som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor och det är bland dem som sjukskrivningstalen ökar mest. När samhällskontraktet sviker är det framförallt kvinnor som täcker upp och vårdar närstående, vilket ytterligare ökar kvinnors totala arbetsbörda och drabbar den enskildes ekonomi. De som drabbas hårdast när vården och omsorgen brister är de som behöver välfärdens insatser allra mest. De låga lönerna inom vård och omsorg äventyrar personalförsörjningen och i och med det hela systemet.

Välfärd får inte villkoras av kortsiktig ekonomisk tillväxt. Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på reell solidaritet – mellan människor och i samverkan med miljön. Detta är värden som bygger på pluralism och idén om att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. För att nå dit måste makt och privilegier omfördelas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Den enskilt viktigaste punkten för att förbättra vården både för all personal i vården och för alla som är i behov av vård är en arbetstidsförkortning. Sex timmars arbetsdag har redan prövats på många platser i landet, med goda resultat. En arbetstidsförkortning leder till välfärdsvinster eftersom folkhälsan skulle förbättras, sjukskrivningarna sjunker och utbrändhet och arbetslöshet minskar.
Detta gynnar i sin förlängning alla som behöver vård.

FI Skåne vill se ett succesivt införande av 6 timmars arbetsdag så att vi kan arbeta för att leva och inte leva för att arbeta. I praktiken innebär en sådan reform en löneökning och arbetstidsutjämning för deltidsarbetande som även får en bättre pension. 6-timmars arbetsdag har med framgång införts i andra länder och då utan långsiktigt skadliga effekter på samhällsekonomin.

Reformen skulle leda till att sjukskrivningar och utbrändhet minskar och därigenom förbättra kvalitén inom regionens vård och kollektivtrafik. Reformen är speciellt viktig för de som idag arbetar i slitsamma och stressiga yrken. 6-timmars arbetsdag är en viktig jämställdhets och jämlikhetsreform som utjämnar köns- och inkomstmässiga skillnader. De som idag arbetar heltid får dessutom tid för återhämtning och fungerande vardag och fritid. Alla behöver vi meningsfulla och hållbara liv.

FI vill satsa på en uppgradering av sådana yrken inom Region Skånes som av tradition haft lägre status, arbetsförhållanden och lön än andra. Speciellt gäller detta en del kvinnligt kodade yrken inom vård, omsorg och social sektor, men även för anställda inom kollektivtrafik. Rimliga löner, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter behöver med andra ord finnas för alla som arbetar i Region Skåne. Nedvärdering av en del yrkesgrupper utifrån historiska eller “könstraditionella” utgångspunkter måste upphöra. (det skiljer fortfarande cirka 4000 i lön mellan de som arbetar inom vård och verkstad). De orättvisa lönerna äventyrar även personalförsörjningen och därmed hela regionens vårdsystem. FI nöjer sig inte med enbart riktlinjer för att komma till rätta med de här orättvisorna utan vill skapa förutsättningar för att åstadkomma verkliga förändringar.

Ingen vinstjakt i vården

Skattemedel som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka privata förmögenheter i Sverige eller utomlands. Huvudprincipen ska vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer, där även kooperativ och bolag som drivs med begränsningar av vinstuttagen (så kallade SVB-bolag) bör komma i fråga för offentlig upphandling av välfärdstjänster.

Satsa på personalen – avskaffa bemanningen

Landstingen betalar miljonbelopp för hyrpersonal och kostnaderna ökar. Det är helt orimligt att skattepengar ska gå till att göra stafettpersonal och privata aktörer rikare istället för att höja den fasta vårdpersonalens löner och säkra en god och jämlik vård. Studier visar att en hög andel hyrläkare ger lägre upplevd vårdkvalitet hos patienterna, mindre kontinuitet och potentiella patientsäkerhetsrisker.

Primärvård

Den främsta orsaken till de långa väntetiderna i vården är bristen på personal, F! har därför en offensiv personalpolitik. Sjukhusen är för hårt belastade då primärvården är bristfälligt utbyggd. I takt med att en förbättrad personalpolitik kan regionen anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor m.fl.
Feministiskt initiativ kommer att verka för:
Att primärvården byggs ut kraftigt.

Fler vårdplatser

God sjukvård kan inte erbjudas utan vårdplatser på sjukhus. Befolkningsantalet i regionen ökar, medan antalet vårdplatser krymper, det tycker inte Feministiskt initiativ är rimligt. Fler vårdplatser skulle få positiva följder för väntetiden till planerade operationer och andra sjukvårdsbehandlingar men även för flödet från akutintagen till behandling och omvårdnad.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:
Att fler vårdplatser kommer till stånd i hela regionen.

Akutsjukvård och ambulanser

I Skåne växer städerna samtidigt som vi vill ha kvar en levande landsbygd vilket måste beaktas när regionen fastställer omfattningen och utformningen av akutsjukvården och de akuta sjuktransporterna. Periodvis är väntetiderna alltför långa, omhändertagandet inte tillräckligt värdigt och arbetsmiljön bristfällig. Äldre med återkommande ohälsa skulle få ett värdigare omhändertagande om de fick tillgång till egna anpassade akutsjukvårdsenheter. Om äldre fick akuta vårdinsatser via äldrecentraler öppna dygnet runt, skulle trycket på akutintagen minska. Utan att en sådan förändring genomförs behövs ytterligare akutvårdsresurser skapas. Akutintagens kapacitet måste också synkroniseras med antalet vårdplatser på sjukhusen, det akuta omhändertagandet leder inte sällan till behov av ytterligare insatser på vårdavdelning. Allt tyder på att den befintliga organisationen för sjuktransporter är allt för ansträngd och inte tillräckligt anpassad för regionens behov.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att större kapacitet skapas i akutsjukvården i hela regionen.

Att specifika äldrecentraler inrättas för att avlasta akutsjukvården.

Ökat antal fordon för sjuktransporter som placeras för att likvärdigt kunna betjäna hela regionen.

En födande – en barnmorska

Alla invånare ska ha tillgång till en likvärdig förlossningsvård. Resurserna ska fördelas så att förlossningsvården är jämlikt och rättvist fördelad. Att föda barn kräver en lugn och trygg miljö och möjlighet att fokusera på födandet utan tidspress. När förlossningen sker i ett lugnare tempo minskar risken för skador och komplikationer. Förlossningsvårdens främsta uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för dem som föder och därför behövs en bättre arbetsmiljö för personalen. Förlossningsvården ska organiseras så att det krävs minsta möjliga medicinska interventioner. Det saknas tillräcklig bemanning och tid för personalen att vara kontinuerligt närvarande under och efter varje förlossning. Målsättningen är en barnmorska för varje födande i aktiv förlossning. För att uppnå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda barnmorskor. Födande som lämnas ensamma längre tid behöver mer läkemedel och hjälpmedel vilket i sin tur kan medföra risker. Med en barnmorska närvarande hela tiden ökar tryggheten. En positiv förlossningsupplevelse kan underlätta amningen, bidra till en bättre och snabbare anknytning till barnet och kan minska förekomsten av förlossningsdepression.
Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att en barnmorska per födande i aktiv förlossning ska vara norm. För att uppnå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda.

Psykisk ohälsa

Allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa under livet. Detta syns i en ökad sjukskrivnings- och bidragsfrekvens, till stor del på grund av psykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan har också ökat bland barn och unga vuxna vilket påverkar deras skolgång och möjlighet till ett fungerande vardag och fritid.
Orsakema till utvecklingen går bland annat att finna i ökad ekonomisk och social utsatthet, stress, dålig arbetsmiljö och allt för inskränkande normer och värderingar. Utvecklingen är oroande och speciellt att den psykiska ohälsan går ner i åldrarna. Det finns ett glapp i kontakten mellan BUP och skolhälsovård när ett barn drabbas av psykisk ohälsa. Vilket kan försena tillfrisknande hos barnet och därmed påverkas hens skolgång.

Stigmatiseringen av psykisk sjukdom är ett område som, trots att attityderna förbättrats de senaste decennierna, måste tas på största allvar. Att samhället inte accepterar några av våra allra vanligaste diagnoser gör sjukdomama svårare att leva med och att behandla.

Kvinnor är oftare sjukskrivna och får mer mediciner utskrivna an män. Bland utrikes födda finns ett starkt samband mellan upplevd diskriminering samt psykisk och fysisk ohälsa.

Psykisk ohälsa leder i vissa fall till att den drabbade personen avslutar, eller försöker avsluta sitt liv. Feministiskt initiativ vill verka för att minska antalet självmord och personer med självmordstankar, med fokus på särskilt utsatta grupper i olika sammanhang. Varje år sker drygt 1 500 självmord i Sverige. Målet måste vara noll.

F! ska i Region Skåne verka för kampanjer gällande psykisk hälsa i skolor för att förändra attityder och förebygga stigmatisering och självmord.

I Region Skåne verkar F! för att utveckla och starka samarbetet mellan BUP och skolhälsovården i samband med psykisk ohälsa hos bam- och unga.

Stärk brukarnas situation

Införandet av system med konkurrensutsättning, valfrihets-, beställar- och utförar- organisationer och andra ekonomiska styrmedel har stora negativa effekter för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Hyrläkarsystemet leder till försämringar av kvaliteten i den psykiatriska vården eftersom personers behov av kontinuitet och trygghet inte tillgodoses. Krav om lönsamhet, effektivitet och mallar för vad olika insatser får kosta försämrar kvaliteten på vård- och stödinsatserna. Mest påverkas de som har omfattande och komplicerade behov.

Fi vill därför att att alla personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning erbjuds personligt ombud med samordningsansvar när personen kontaktar vården. Det ska vara en regional angelägenhet och inte som nu, en kommunal, vilket kräver att regionen garanterar en hållbar ekonomi för att kunna erbjuda detta.

Fi vill också att all personal inom psykiatrin får utbildning i perspektiv som genus, funktionalitet, hbtq, antirasism och ålder. En utbildning som brukarorganisationerna bör få ansvaret för, där finns kompetensen på varje enskilt perspektiv. Regionen ska garantera att brukarorganisationerna får uppdraget och därmed ekonomi för att kunna hålla den här typen av utbildningar.

Garantera kvinnojourernas verksamhet

Skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn är ett samhällsansvar och en del av vår gemensamma välfärd. Kommunen har det övergripande ansvaret att säkerställa att insatser och boenden finns, men enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och andra brister de allra flesta kommuner stort i detta arbete. Kvinnojourerna utgör en stor del av de insatser kommunerna och dess invånare har att tillgå. Därför måste jourerna ges bättre och mer långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Alla jourer i Region Skåne som drivs ideellt ska garanteras ekonomiskt stöd för lokalhyra, skyddat boende och personalkostnader.

Fri vård och anonymitet för alla papperslösa

Vi tror på alla människors lika värde, därför är det självklart att alla oberoende av livssituation ska ha rätt till vård. Papperslösa och asylsökande ska ha samma rättigheter som medborgare eller människor med uppehållstillstånd.

Fri och fossilfri kollektivtrafik för alla

Hur vi reser beror på var vi bor, men också på faktorer som kön, klass och funktionalitet. Kollektivtrafiken är en del av den nödvändiga infrastrukturen och ska kunna brukas av alla. Därför behöver den anpassas efter invånarnas behov, såväl geografiska som ekonomiska. Alla invånare ska ha så god tillgång till kollektiva färdmedel att det går att leva ett rimligt vardagsliv utan bil.

Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktsordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. I regionen blir trafikmaktsordningen tydlig genom att kollektivtrafiken inte görs tillgänglig för alla invånare: en del har inte råd att resa, några bor på platser med mycket gles kollektivtrafik, andra begränsas av undermålig service.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Ojämlikheten och segregationen i Sverige ökar. När frågan om segregation diskuteras kommer det ofta att handla om bostadsområden och skolor, och den viktiga frågan om mobilitet hamnar vid sidan om. Låginkomsttagare, särskilt kvinnor och unga, är de som i störst utsträckning använder kollektivtrafiken för sina dagliga resor. Med dagens höga kollektivtrafiktaxor går en stor del av deras disponibla inkomst till kostnader för transporter.

För dem med allra lägst inkomst kan det vara omöjligt att ha råd med rabatterade betalningsmedel som månadskort, utan varje resa måste i stället betalas separat. Följden blir att varje resa måste övervägas noga, och ekonomin begränsar möjligheten att ta sig bortom bostadsområdet. En invånare utan tillräckliga medel för att resa blir segregerad.

Avgiftsfri kollektivtrafik handlar om ekonomisk omfördelning och är ett medel för att bryta segregationen. Genom att jämställa kollektivtrafiken med annan grundläggande infrastruktur och finansiera den fullt ut med skattemedel ökar mobiliteten för personer med låga inkomster, med minskad segregering och ökad jämställdhet och jämlikhet som följd.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

• En avgiftsfri kollektivtrafik.

Utbyggd och fossilfri kollektivtrafik

I de delar av länet som inte är tättbebyggda ar behovet av utbyggd kollektivtrafik fortsatt stort. För att även de som bor på landsbygden i regionen ska se kollektivtrafiken som ett rimligt alternativ behöver vi fler busslinjer och tätare turer, alternativ som mindre fordon på vissa sträckor, anropsturer och andra lösningar med fokus på god service. I Skåne finns goda förutsattningar för fossilfri, solcellsdriven kollektiv busstrafik på landsbygden. Skåne har idag en befolkning vars boende är knutet till de stora orterna, i det långa perspektivet skulle det gynna alla om fler valde att bosätta sig på landsbygden. Skåne växer och får fler invånare men det saknas konkreta satsningar på landsbygdens befolkning. Med den solcellsburna kolektivtrafiken skulle kommunikationerna och tillgängligheten forbättras och därmed intresset för att våga sätta ned bopålama på landsbygden.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att goda kollektivtrafiklösningar på landsbygden prioriteras genom att utveckla solcellsdriven kollektivtrafik på den skånska landsbygden.

Trygg och tillgänglig kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig del av det offentliga rummet, där en stor del av regionens befolkning möts dagligen. Därför är det viktigt att den är ett tryggt rum för alla trafikanter. Det gäller i mötet med andra resenärer, men särskilt i mötet med biljettkontrollanter och väktare. Feministiskt initiativ motsätter sig att regionen tillåter att biljettkontroller används som en metod för att jaga papperslösa. Det skapar otrygghet för personerna i fråga och för en mängd människor som utsätts för rasprofiliering, och måste upphöra.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att Skånetrafiken upphör att upplåta plats för inre gränskontroller.

Särskilda satsningar på hbtq-kompetens för att säkra trygg- och tillgängligheten    för transpersoner som vistas i lokaltrafikens samtliga färdmedel och dess tillhörande utrymmen.

Tryggheten gäller också de kommersiella budskap som vi möts av i kollektivtrafiken. Det är omöjligt att värja sig mot de snedvridna ideal som finns i mycket av reklamen. Feministiskt initiativs slutliga mål är en kollektivtrafik som helt saknar reklamtavlor och reklamskyltar. På vägen dit krävs en begränsning av reklamen och striktare användning av de riktlinjer som finns för vad som är acceptabla budskap.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att region Skåne kraftigt begränsar reklam i sina utrymmen, inklusive kollektivtrafiken och i stället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur.

Ett tydligare arbete för att stoppa sexistisk, rasistisk och annat slags kränkande reklam i kollektivtrafiken.

Tillgängligheten för personer med funktionshinder behöver prioriteras, så att fler har möjlighet att använda kollektivtrafiken. Det handlar både om lösningar för att öka säkerheten, som plattformsridåer på lokaltåg, och att underhållet på hissar och rulltrappor prioriteras. Både text- och ljudinformation ska användas genomgående på alla stationer och färdmedel. Det ska också vara enkelt att med funktionshinder ta sig ombord på tåg och bussar.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

Att all kollektivtrafik ska vara tillgänglighetsanpassad.

En fossilfri framtid

Dagens klimatkris är en konsekvens av hur vi lever och konsumerar. Ett förändrat klimat och andra miljöproblem drabbar redan utsatta grupper hårdast. Därför måste resursuttaget hos höginkomstländer minska samtidigt som välfärden ökar i låg- och medelinkomstländer. Vår holistiska och solidariska miljöpolitik innebär ett större medbestämmande för de människor som berörs. Vi vill skapa ett samhälle där fler människor är delaktiga i sin närmiljö. Vi i Sverige ska ta ansvar för verklig global miljöpåverkan och inte bara ta ansvar för det som händer inom Sveriges gränser.

Framtidens energisystem är ett decentraliserat system där det är enkelt och billigt för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kooperativ och företag att vara småskaliga producenter av förnybar elektricitet och värme. Samtidigt bär offentliga aktörer det största ansvaret för omställning och effektivisering. Att investera i förnybara energikällor, driva statliga och kommunala bolag miljömässigt hållbart och avsluta subventionering av verksamheter med negativ klimatpåverkan är exempel på detta.

En feministisk miljöpolitik strävar efter att tydliggöra att ansvaret främst ligger hos politiker och producenter, och att de ska möjliggöra för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara. En omställning mot ett hållbart samhälle kommer att ge ökad livskvalitet för fler, men kräver en ändring av synen på vad livskvalitet innebär samt utmana rådande storstadsnorm.

Region Skåne är en stor arbetsgivare och förbrukare av energi. Med ett aktivt arbete med miljö- och klimatfrågor kan regionen i förlängningen både bli ett nationellt som internationellt föredöme genom sitt bidrag till ett minskat ekologiskt avtryck.

På regional, nationell och global nivå måste utsläppen från bil, lastbil- och flygtransporter minimeras genom övergång till tågtransport med hjälp av satsningar på utbyggnad och underhåll av järnvägen.  Feministisk Initiativ säger nej till en utbyggnad av E6.

Feministiskt initiativ motsätter sig utbyggnaden av fossilgasanläggningar och gasledningar. När fossilgasnät byggs ut genom Europa och Ryssland finns ingen kontroll över var fossilgasen kommer från. Möjligheten finns att utvunnen gas från hydraulisk spräckning (fracking) kommer in i Sverige genom Swedegas planerade fossilgasterminal i Åhus.

Feministiskt initiativ kommer att arbeta för:

att elektrifiera de större vägnäten med solceller

Att gratis laddningstolpar för elbilar sätt upp utmed det befintliga vägnätet

Verka för att stoppa utbyggnaden av fossilgasanläggningar och ledningar genom Skåne.

Kulturen ges utrymme för mångfald och inkludering

Kulturen är en fundamental del i ett demokratiskt och hållbart samhälle med

bibehållen yttrandefrihet. Precis som feminismen vill bekämpa konservativa ideal, verkar en feministiskt och antirasistisk kulturpolitik för att låta kulturen vara mångtydig, demokratisk, föränderlig och inkluderande.

Kultur synliggör olika berättelser och erfarenheter, och skapar möjligheter till identifikation och till självreflektion. Att kommuner är segregerade återspeglas ofta tydligt inom kulturområdet, inte minst i frågor om vilka som har tillgång till kulturens rum och vilka berättelser som tar plats på stadens scener, konsthallar och museer. Feministiskt Initiativ verkar för att sänka trösklarna till konstnärliga, kulturella och folkbildande mötesplatser.

Feministiskt initiativ utgår från alla människors rätt till medskapande och deltagande, liksom en demokratisk fördelning av resurser oberoende vem du är. Vi vill skapa verktyg som omformar den politiska viljan till verklighet genom att bland annat stärka demokratiska gräsrotsinitiativ som organiserar unga och marginaliserade grupper. Feministiskt Initiativ verkar för att åtgärda snedrekrytering inom offentligt finansierad kulturverksamhet så att de demokratiseras och speglar samhället i sin helhet.

Konst och kultur har ett eget värde bortanför kommersiella krafter och- eller nyttoaspekter. Politiken måste ovillkorligen följa principen om armlängds avstånd, att den aldrig får styra det konstnärliga innehållet.

Feministiskt Initiativ verkar för att:   

minst 1 procent av Regions Skånes utgifter avsätts till det kulturpolitiska området. Det fria kulturlivet och småskaliga aktörer ska prioriteras. På samma sätt ska folkbildningen stärkas procentuellt.

säkerställa att Region Skånes offentligt finansierade kulturinstitutioner och verksamheter arvoderar enligt ingångna ramavtal med kulturarbetares fackförbund och intresseorganisationer.

stärka kultur för, av och med barn, utifrån FN:s barnkonvention samt kulturlivet för fler platser/noder för kulturella uttryck och ett levande socialt liv, inte minst utanför innerstaden och tätorterna.

Ladda hem Valplattformen här (pdf)!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: